080 - 23441011

Mon - Sat 10am To 6:30pm

List of directors
Sl.no. Directors Name Designation
1 Srinivas Nagesh President
2 Nagaraj Savanur Vice President
3 K Chandrashekar Director
4 Prashant Raj Director
5 Ravindra Kumar Director
6 R.S.Raghunath Director
7 Sachin N S Director
8 Vijaykumar Maganti N Director
9 Vishal Bharadwaj Director
10 Nandini P.S. Director
11 Deepa Srinivas Director